Môn
Futsal
Dance
Khu vực
HN
HCM
DN
CT
TN
HP
Bảng
A
B
C
D
E
F
1/16
Tứ Kết
Bán kết
3/4
Chung kết
Môn
Futsal
Dance
Khu vực
HN
HCM
DN
CT
TN
HP
Bảng
A
B
C
D
E
F
Thắng Hoà Thua Điểm
Khu vực Tên Hạng Trận 1 Trận 2 Trận 3 Trận 4 Trận 5 Trận 6 Trận 7 Trận 8 Số trung bình Điểm trung bình
HN HUST 1 Số lượng CĐV (AF) 150 0 143 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.8 7.6
Điểm Cổ vũ trận (AS) 8 8 8 0 0 0 0 0 3
HN APD 2 Số lượng CĐV (AF) 183 0 185 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.7 7.5
Điểm Cổ vũ trận (AS) 4.5 4.5 5 0 0 0 0 0 1.8
HN NUCE 3 Số lượng CĐV (AF) 143 0 138 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.4 7.2
Điểm Cổ vũ trận (AS) 8 8 8 0 0 0 0 0 3
HN TLUb 4 Số lượng CĐV (AF) 112 0 111 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.1 6.5
Điểm Cổ vũ trận (AS) 5 5 5 0 0 0 0 0 1.9
HN PPA 5 Số lượng CĐV (AF) 157 0 86 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.1 6
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3 3 5 0 0 0 0 0 1.4
HN HAU 6 Số lượng CĐV (AF) 113 0 140 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.5 5.8
Điểm Cổ vũ trận (AS) 5 5 3.5 0 0 0 0 0 1.7
HN BA 7 Số lượng CĐV (AF) 130 0 123 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.9 5.5
Điểm Cổ vũ trận (AS) 5 5 5 0 0 0 0 0 1.9
HN HUBT 8 Số lượng CĐV (AF) 128 0 87 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.6 5.1
Điểm Cổ vũ trận (AS) 4.5 4.5 5.5 0 0 0 0 0 1.8
HN UET 9 Số lượng CĐV (AF) 89 0 98 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.3 4.5
Điểm Cổ vũ trận (AS) 4 2 2 0 0 0 0 0 1
HN TUU 10 Số lượng CĐV (AF) 80 0 81 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.9 4.2
Điểm Cổ vũ trận (AS) 2 2 4 0 0 0 0 0 1
HN UTT 11 Số lượng CĐV (AF) 89 0 71 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.9 4
Điểm Cổ vũ trận (AS) 4.5 4.5 4.5 0 0 0 0 0 1.7
HN UTC 12 Số lượng CĐV (AF) 110 0 79 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.8 3.6
Điểm Cổ vũ trận (AS) 4.5 5 2 0 0 0 0 0 1.4
HN FTU 13 Số lượng CĐV (AF) 92 0 76 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.2 3.2
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3 3.5 4 0 0 0 0 0 1.3
HN VCA 14 Số lượng CĐV (AF) 67 0 85 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.6 2.8
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3 2 3 0 0 0 0 0 1
HN USSH 15 Số lượng CĐV (AF) 81 0 56 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.2 2.5
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3 3 4 0 0 0 0 0 1.3
HN TMU 16 Số lượng CĐV (AF) 67 0 69 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.3 2.1
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3 3 3 0 0 0 0 0 1.1
HN TLUp 17 Số lượng CĐV (AF) 55 0 67 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.8 1.7
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3.5 3.5 2 0 0 0 0 0 1.1
HN FU 18 Số lượng CĐV (AF) 115 0 44 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.6 1.4
Điểm Cổ vũ trận (AS) 6 3 0 0 0 0 0 0 1.1
HN VNUA 19 Số lượng CĐV (AF) 98 0 8 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.2 0.9
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3 0 3 0 0 0 0 0 0.8
HN HUP 20 Số lượng CĐV (AF) 91 0 37 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.6 0.7
Điểm Cổ vũ trận (AS) 2 2 4 0 0 0 0 0 1
HN PTIT 21 Số lượng CĐV (AF) 75 0 53 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.7 0.6
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3 2 2 0 0 0 0 0 0.9
HN DAV 22 Số lượng CĐV (AF) 122 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.7 0.6
Điểm Cổ vũ trận (AS) 2 2 3 0 0 0 0 0 0.9
HN PDU 23 Số lượng CĐV (AF) 76 0 66 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.6 0.6
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3 2 1 0 0 0 0 0 0.8
HN NEU 24 Số lượng CĐV (AF) 42 0 51 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.6 0.5
Điểm Cổ vũ trận (AS) 1 1 2 0 0 0 0 0 0.5
HN AJC 25 Số lượng CĐV (AF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Điểm Cổ vũ trận (AS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HN AOF 26 Số lượng CĐV (AF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Điểm Cổ vũ trận (AS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HN PPA 27 Số lượng CĐV (AF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Điểm Cổ vũ trận (AS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HCM SGU 1 Số lượng CĐV (AF) 500 0 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.3 7.7
Điểm Cổ vũ trận (AS) 9 10 0 0 0 0 0 0 2.4
HCM UFM 2 Số lượng CĐV (AF) 160 0 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.7 7.2
Điểm Cổ vũ trận (AS) 8 7 0 0 0 0 0 0 1.9
HCM IUH 3 Số lượng CĐV (AF) 450 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.9 7.1
Điểm Cổ vũ trận (AS) 10 10 0 0 0 0 0 0 2.5
HCM BKU 4 Số lượng CĐV (AF) 350 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.4 6.7
Điểm Cổ vũ trận (AS) 10 10 0 0 0 0 0 0 2.5
HCM PNT 5 Số lượng CĐV (AF) 180 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.9 5.9
Điểm Cổ vũ trận (AS) 10 8 0 0 0 0 0 0 2.3
HCM HIU 6 Số lượng CĐV (AF) 300 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 5.8
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3 3 0 0 0 0 0 0 0.8
HCM NTTU 7 Số lượng CĐV (AF) 100 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.3 5.5
Điểm Cổ vũ trận (AS) 8 7 0 0 0 0 0 0 1.9
HCM VHU 8 Số lượng CĐV (AF) 150 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.1 4.9
Điểm Cổ vũ trận (AS) 5 5 0 0 0 0 0 0 1.3
HCM STU 9 Số lượng CĐV (AF) 100 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.4 4.5
Điểm Cổ vũ trận (AS) 4 5 0 0 0 0 0 0 1.1
HCM TDT 10 Số lượng CĐV (AF) 80 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.1 4.3
Điểm Cổ vũ trận (AS) 6 6 0 0 0 0 0 0 1.5
HCM UT HCMC 11 Số lượng CĐV (AF) 90 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.6 3.9
Điểm Cổ vũ trận (AS) 6 5 0 0 0 0 0 0 1.4
HCM NLU 12 Số lượng CĐV (AF) 100 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.8 3.8
Điểm Cổ vũ trận (AS) 9 9 0 0 0 0 0 0 2.3
HCM HCMUS 13 Số lượng CĐV (AF) 80 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.8 3.1
Điểm Cổ vũ trận (AS) 4 4 0 0 0 0 0 0 1
HCM HUFLIT 14 Số lượng CĐV (AF) 60 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.7 3
Điểm Cổ vũ trận (AS) 9 6 0 0 0 0 0 0 1.9
HCM USSH 15 Số lượng CĐV (AF) 100 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.6 2.4
Điểm Cổ vũ trận (AS) 6 3 0 0 0 0 0 0 1.1
HCM FTU2 16 Số lượng CĐV (AF) 80 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.9 2.3
Điểm Cổ vũ trận (AS) 7 7 0 0 0 0 0 0 1.8
HCM BUH 17 Số lượng CĐV (AF) 80 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.3 1.9
Điểm Cổ vũ trận (AS) 7 6 0 0 0 0 0 0 1.6
HCM HUTECH 18 Số lượng CĐV (AF) 80 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.3 1.6
Điểm Cổ vũ trận (AS) 8 6 0 0 0 0 0 0 1.8
HCM VLU 19 Số lượng CĐV (AF) 80 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.4 1
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3 5 0 0 0 0 0 0 1
HCM TDC 20 Số lượng CĐV (AF) 80 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.8 0.7
Điểm Cổ vũ trận (AS) 6 2 0 0 0 0 0 0 1
HCM HCMUTE 21 Số lượng CĐV (AF) 50 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6 0.7
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3 5 0 0 0 0 0 0 1
HCM OU 22 Số lượng CĐV (AF) 70 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.9 0.6
Điểm Cổ vũ trận (AS) 6 1 0 0 0 0 0 0 0.9
HCM UEL 23 Số lượng CĐV (AF) 50 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.3 0.5
Điểm Cổ vũ trận (AS) 1 4 0 0 0 0 0 0 0.6
HCM RMIT 24 Số lượng CĐV (AF) 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0.4
Điểm Cổ vũ trận (AS) 1 1 0 0 0 0 0 0 0.3

đối tác

NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH
logo cp
logo bách hiền
logo havoline
logo pan
logo premier
logo Skechers

ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG
logo vtvcab
bhd
logo kênh 14
logo tik tok
logo the thao van hoa
tin the thao
-->